Podstawowe dane funduszu

Nazwa

SIRIUS LINK Fundusz Inwestycyjny Aktywów Niepublicznych

NAZWA SKRÓCONA

SIRIUS LINK FIZ AN

TFI

Copernicus Capital TFI S.A.

ZARZĄDZAJĄCY PORTFELEM INWESTYCYJNYM FUNDUSZU

Copernicus Capital TFI S.A.

PODMIOT INICJUJĄCY

Sirius Properties S.A.

DEPOZYTARIUSZ

Raiffeisen Bank Polska S.A..

AUDYTOR

Wkrótce

TYP FUNDUSZU

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

ZAKUP

W zakresie rynku pierwotnego możliwy w zamkniętych okresach subskrypcyjnych, wyłącznie poprzez odpowiedź na imienną propozycję nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, które kierowane są do mniej niż 150 oznaczonych Inwestorów. Emisje certyfikatów inwestycyjnych odbywać się będą na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w warunkach emisji danej serii certyfikatów inwestycyjnych oraz w statucie Funduszu.

MINIMALNA KWOTA ZAPISU

Równowartość w PLN – osoby fizyczne 40 tys. EUR, osoby prawne – 25 tys. PLN

OPŁATY

Wstępna: maks. 4%

Success fee: 0% poniżej 7,5% z zasadą high water mark liczony w okresie -12M, 50% od zysku pow. 7,5%

Za zarządzanie: 4%

Za wykup: maks. 2,0% ceny Certyfikatu

WYKUP

Kwartalnie, po okresie zamkniętym – 18 miesięcy od daty nabycia certyfikatu każdej serii indywidualnie. Okres zamknięty nie dotyczy serii A1. Poziom wykupu zgodny z postanowieniami Statutu.

NOTOWANIE CERTYFIKATÓW

Nie

WYCENA CERTYFIKATÓW

Miesięczna, dostępna na www.copernicustfi.pl, www.siriusfiz.pl

KLASY AKTYWÓW FUNDUSZU

nieruchomości mieszkalne z przeznaczeniem na wynajem dla pracowników sezonowych, dla pacjentów szpitali oraz ich rodzin, dla seniorów, hotele robotnicze, nieruchomości typu “distressed asset”, nieruchomości inne, lokaty bankowe

PŁYNNOŚĆ

Fundusz zamierza utrzymywać płynność w gotówce na poziomie ca 5-10% wartości aktywów, co w połączeniu z możliwością odkupu certyfikatów w każdym kolejnym kwartale po zakończeniu okresu lock-up, czyni Fundusz inwestycją o ograniczonej płynności. Należy pamiętać, że inwestycje w nieruchomości przeznaczone są dla inwestorów o długookresowym horyzoncie inwestycyjnym, inwestującym w tą klasę aktywów nadwyżki finansowe. Szczegółowe ryzyka związane z inwestycją w certyfikacie opisane są w Statucie Funduszu oraz warunkach emisji.

MODELOWY SKŁAD PORTFELA SPÓŁEK CELOWYCH FUNDUSZU

Docelowo do 90% środków zainwestowanych w nieruchomości. Modelowy portfel inwestycyjny zakłada inwestycję 45-65% środków w mieszkania przeznaczone dla pracowników sezonowych, 15-35% w mieszkania przeznaczone dla pacjentów szpitali oraz ich rodzin, 10-25% w mieszkania przeznaczone dla seniorów. Krótkookresowo Fundusz może angażować środki w zakup innego typu nieruchomości identyfikowanych jako okazje rynkowe. Szczegółowy zakres dopuszczalnych inwestycji Funduszu opisuje Statut Funduszu oraz Polityka Inwestycyjna Funduszu.

W celu wyjaśnienia szczegółów dotyczących Funduszu prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego lub bezpośredni kontakt z naszymi pracownikami. Zachęcamy także do zapoznania się z dokumentacją Funduszu.

Ta strona jest widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników. Aby przejść dalej zaloguj się poniżej.

Aby założyć konto, napisz wiadomość wyrażającą taką prośbę na adres biuro@siriusfiz.pl. W temacie wiadomości prosimy wpisać "Rejestracja użytkownika".

Existing Users Log In